Disclaimer

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Het gebruik van de website www.gsportfonds.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is bestemd voor algemeen gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat op eigen risico.
Ondanks het feit dat G-sportfonds deze website met veel zorg samenstelt en onderhoudt, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar zijn, kan G-sportfonds niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

G-sportfonds is niet aansprakelijk voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website. Daarnaast is G-sportfonds ook niet aansprakelijk voor de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld. G-sportfonds aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, of wat betreft aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

WIJZIGINGEN

G-sportfonds behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website ten alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die G-sportfonds verzamelt via zijn website worden opgenomen in het adressenbestand van het APB Sport (Boomgaardstraat 22 bus 1, 2600 Antwerpen).

Voor zover er persoonlijke informatie wordt gevraagd verbindt APB Sport zich ertoe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het APB Sport is een Autonoom Provinciebedrijf (APB) van de provincie Antwerpen. Ook het provinciebestuur van Antwerpen zal je gegevens niet doorgeven aan derden. In ieder geval verbindt het APB Sport zich ertoe om dergelijke gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd. APB Sport treft hiervoor de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

Je hebt steeds het recht je persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van het APB Sport. Je kunt hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1, 2600 Antwerpen. Dit verzoek kan bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van je identiteitskaart. Het verzoek kan digitaal worden  verstuurd naar info@apbsport.provant.be.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wat zijn cookies?

HTTP cookies, ook bekend als “web cookies” of gewoon “cookies”, zijn stukjes tekst die door de website worden verzonden naar een webbrowser. Deze stukjes tekst worden vervolgens teruggezonden, telkens als deze browser een pagina op die server bekijkt. Deze cookies worden door de website gsportfonds.be gebruikt voor het (anoniem) volgen van de bezoekers. De term “cookie” komt van “magic cookie”, een bekend concept in de informaticawereld dat de inspiratie vormde voor het idee en de naam van HTTP cookies.

Waarom gebruikt G-sportfonds cookies?

G-sportfonds gebruikt cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en zo de website te optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van permanente cookies.

Wanneer gebruikt de G-sportfonds cookies?

Alle pagina’s van de G-sportfonds-website schrijven of lezen een cookie.

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle of bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten voor jou niet beschikbaar zijn.